Disclamer en Privacyverklaring

Op de site van Professionele Mediators, verder genoemd: ‘de site’, zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door de site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden.

Hoewel de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, kan Professionele Mediators (verder genoemd ‘PM’) niet instaan voor de juistheid of volledigheid van de gepubliceerde informatie.

Omdat wij niet weten met welk doel u onze site bezoekt en ook niet weten waarvoor u de aanwezige informatie zult gebruiken, kunnen wij er niet voor instaan dat de informatie op de site, of de sites waarnaar wij verwijzen, ook daadwerkelijk geschikt is voor het doel waarvoor u de informatie raadpleegt. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico.

PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die op enigerlei wijze voortvloeit uit het gebruik of de informatie van deze website, daaronder mede begrepen handelen, nalaten en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie, alsmede de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen gebruiken.

PM aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van de door derden aangeboden informatie op site. Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werk(en) of het anderszins in strijd handelen met de intellectuele eigendomsrechten van derden.

De informatie op deze webpagina’s kan (technische of typografische) fouten bevatten. Deze informatie kan op elk moment worden aangepast of uitgebreid zonder enige waarschuwing vooraf. PM is op geen enkele manier verantwoordelijk voor enig andere webpagina die naar de site van PM verwijst, noch voor enig andere webpagina waarnaar PM verwijst.
De inhoud van deze website wordt zoveel mogelijkheid gecontroleerd naar haar inhoud en actualiteit. Indien er toch fouten of onjuistheden zouden zijn gepubliceerd, dan  kunnen wij hiervoor niet verantwoordelijk gesteld worden.

Wij wijzen u erop dat een bezoeker van de site geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie, afbeeldingen of documenten openbaar mag maken of op enige wijze mag verveelvoudigen zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PM. Hieronder wordt ook verstaan het verveelvoudigen van informatie en/of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer)netwerk.

Cookies

Deze website maakt geen gebruik van cookies die naar u kunnen leiden als persoon dan wel als bedrijf. Alle gegevens van uw bezoek zijn volledig geanonimiseerd en op geen enkele wijze te herleiden naar u als persoon, bedrijf en/of uw computer dan wel exacte locatie.

Privacy

PM gaat vertrouwelijk om met uw gegevens wanneer u gebruik maakt van een formulier op deze website. Uw persoonsgegevens worden zo zorgvuldig mogelijk behandeld en beveiligd. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan derden verstrekt op grond van een wettelijke verplichting of in het kader van een klacht of als dat voor de dienstverlening en/of de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden nodig is.

Mediationdossier

(lees in plaats van mediation ook coaching of begeleiding)

Indien u een opdracht aan PM verstrekt, verwerkt PM (en de mediator) persoonsgegevens die u en de andere partij(en) in uw zaak aan PM (en de mediator) verstrekken. Dit zijn in ieder geval uw contactgegevens zoals uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer. Verder gaat het om persoonsgegevens die relevant zijn voor het dossier. Afhankelijk van het onderwerp van de mediation kan het daarbij ook gaan om gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens.

De in uw zaak betrokken mediator gebruikt de persoonsgegevens die u heeft verstrekt in het kader van een mediationopdracht om het mediationdossier te behandelen. Deze mediator wordt verwerkingsverantwoordelijke. Omdat het kan zijn dat er gevoelige en/of bijzondere persoonsgegevens verwerkt worden tijdens het mediationtraject (en dit van tevoren niet altijd duidelijk is), vragen wij u om toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken. U geeft deze toestemming door de mediationovereenkomst te tekenen. Als u deze toestemming niet geeft, kunt u helaas geen gebruik maken van de diensten van de mediator, omdat de mediator de diensten niet kan uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken die relevant zijn voor het dossier.

Indien u, of een andere partij die betrokken was bij een mediation, een klacht tegen de mediator indient die betrekking heeft op de behandeling van een mediationdossier waarin uw persoonsgegevens staan opgenomen, kunnen uw persoonsgegevens worden verstrekt aan de Stichting Kwaliteit Mediators (SKM) en/of aan de Stichting Tuchtrechtspraak Mediation (STM). Uw gegevens worden door beide instanties vertrouwelijk behandeld.

Indien de mediation een verwijzing betreft van een gerecht zal het mediationbureau van het betreffende gerecht worden geïnformeerd over de uitkomst (al dan niet geslaagd) en het tijdsverloop van de mediation. Verdere informatie wordt niet verstrekt aan het mediationbureau tenzij daarvoor toestemming is gegeven en vastgelegd.

Als u gebruik maakt van een toevoeging gelden de voorwaarden van de Raad voor Rechtsbijstand voor het verstrekken van gegevens waarmee is ingestemd bij het aanvragen van een toevoeging.

U heeft het recht om uw toestemming weer in te trekken. De mediator mag dan geen gegevens meer van u verwerken. De mediator kan vanaf het moment van intrekking van de toestemming geen diensten meer voor u verrichten, en zal het mediationdossier dan onmiddellijk moeten sluiten.

De mediator bewaart het mediationdossier, en de persoonsgegevens die daarin zijn opgenomen, in beginsel gedurende maximaal twintig jaar nadat het dossier gesloten is, in verband met de maximale verjaringstermijn. In uitzonderingsgevallen bewaart de mediator een dossier langer dan twintig jaar, bijvoorbeeld indien de verjaringstermijn wordt gestuit of indien de mediator van mening is dat er een ander gerechtvaardigd belang is om het dossier langer te bewaren. De bij ons aangesloten mediators onderschrijven de privacyverklaring van PM. Wij dragen de ons bekende persoonsgegevens over aan de mediator die daarmee verwerkingsverantwoordelijke wordt. De mediator garandeert een zelfde niveau van veiligheid en vertrouwelijkheid.

Facturering

Indien u een opdracht aan ons verstrekt, verwerken wij ook gegevens die nodig zijn voor het sturen van facturen en verwerken van betalingen voor de diensten die de mediator verricht. Naast uw contactgegevens gaat het om uw bankrekeningnummer en eventuele andere betalingsgegevens.

De betalingsgegevens die u heeft verstrekt, gebruiken wij om werkzaamheden te factureren. Deze verwerking is noodzakelijk om de overeenkomst die u met ons sluit uit te voeren.

Wij bewaren onze administratie, waaronder de facturen en andere bescheiden waarop de persoonsgegevens van partijen vermeld zijn, gedurende een periode van zeven jaar na afloop van het boekjaar om te kunnen voldoen aan de fiscale bewaarplicht.

U kunt uw persoonsgegevens (ook) opgeven via de website. Het gaat dan om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer. Deze gegevens worden alleen gebruikt om contact met u op te kunnen nemen. De gegevens worden verwijderd wanneer geen traject tot stand komt.

De socialmedia-knoppen op deze website zijn opgenomen om pagina’s te kunnen delen via socialmedia-netwerken Twitter, LinkedIn, Facebook en Youtube. Indien u op deze knoppen klikt worden uw persoonsgegevens verwerkt door het desbetreffende socialmedia-netwerk. Lees de privacyverklaringen van Twitter, LinkedIn, Facebook en Youtube om te zien hoe deze netwerken met uw persoonsgegevens omgaan.

U heeft het recht om PM een verzoek te doen tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken, kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Vragen over deze privacyverklaring of een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens of een verzoek tot inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde per e-mail richten aan:  info@professionelemediators.nl  of per post aan:
ProfessioneleMediators
Wijchenseweg 116
6538 SX  NIJMEGEN

Als u niet tevreden bent over de afhandeling van uw klacht of als u uw klacht liever niet bij ons indient, kunt u deze ook indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, via de website autoriteitpersoonsgegevens.nl.

PM kan deze privacyverklaring wijzigen. De wijzigingen worden op de website gepubliceerd. We raden u aan deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Datum laatste wijziging: 30 april 2024

 

 

Professionele Mediators, gevestigd in Druten

Kamer van Koophandel nummer: 11053416

© copyright 2024 PM

Professionele Mediators Nederland