Conflict oplossen

Bent u met iemand in conflict geraakt, bijvoorbeeld omdat er onenigheid ontstond op de werkvloer, er een geschil bestaat tussen u en uw buren of heeft u ruzie met een familielid? In de meeste gevallen worden conflicten eenvoudig onderling opgelost. Toch komt het voor dat zo'n situatie escaleert en er geen dialoog meer mogelijk is tussen beide (of meer) partijen. In dat geval is het lastig om het conflict gezamenlijk op te lossen. Mediation kan hierbij uitkomst bieden. 

Wat is mediation?

Bij mediation wordt door een derde, onafhankelijke partij - in dit geval de mediator - het gesprek gefaciliteerd tussen alle betrokken partijen. Het doel van mediation is om gezamenlijk een oplossing te vinden waar ieder met tevredenheid achter kan staan om zo het conflict op te lossen. Een mediator is in geen geval een eenzijdige belangenbehartiger zoals een advocaat en neemt ook geen standpunt in en beslist niet zoals een rechter. Mediation kan onder meer worden toegepast bij arbeidszaken , echtscheidingen en  familiezaken .

De rol van de mediator

De rol van de mediator is vooral begeleidend. Door ruimte te bieden aan diverse perspectieven en invalshoeken, wordt de communicatie tussen beide partijen weer op gang gebracht. De mediator zorgt ervoor dat ieder zich uit kan spreken, zodat er ook wederzijds begrip kan ontstaan. Bovendien let een mediator erop dat alle relevante onderwerpen aan de orde komen. Er is hierbij sprake van een goede balans tussen emoties en het onderliggende probleem. Op basis van alle informatie die uit de gesprekken komt, wordt er gezocht naar een passende oplossing. 

Voortgang van de mediation

Het uiteindelijk doel is om het conflict zo op te lossen dat ieder er mee akkoord kan gaan en tevreden is. Om de mediation te kunnen laten slagen, is het van belang dat de betrokken partijen het vinden van een oplossing verkiezen boven het voortzetten van het conflict. 

Voordat de mediation begint, wordt een mediationovereenkomst getekend. Hierin staan alle afspraken die zijn gemaakt over het te volgen traject. De mediator houdt te allen tijde zicht op deze afspraken en bewaakt zo de voortgang van het traject. Zodra er een oplossing is gevonden en iedereen hiermee akkoord gaat, worden de afspraken hierover vastgelegd in een afsprakenlijst of een  vaststellingsovereenkomst . Is dit document ondertekend, dan dienen de partijen zich aan de gemaakte afspraken te houden. 

Contact

Bent u benieuwd wat Professionele Mediators kan betekenen voor het oplossen van uw conflict? Of wilt u een afspraak maken? Neem dan contact met ons op en vraag naar de mogelijkheden! 

Professionele Mediators Nederland